ÅRSMÖTE

20 maj 2024

Välkommen till årsmöte i KFUK KFUM Kalmar

Kansliet Tullslätten 13c

2024-06-11 Klockan 18:00

Anmälan: info@kfumkalmar.se

Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a) föreningens ordförande för ett år;
b) 4 resp. 3 ledamöter för två år;
c) personliga suppleanter för två år;
d) två revisor för ett år, samt en revisorssuppleant för ett år
e) ledamöter i valberedning för en tid av ett år, samtliga
specialföreningar skall finnas representerade i valberedningen, en
ledamot utses till ordförande;
f) ombud till KFUK-KFUM-möten(och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud);

12. Övriga frågor